Giải thưởng

123

Năm 2014

Giải thưởng Kiến Trúc Xanh Việt Nam cho dự án Mulberry Lane ở Hà Nội - Việt Nam
Giải thưởng kiến trúc quốc gia "TÁC PHẨM XUẤT SẮC CỦA KIẾN TRÚC SƯ NƯỚC NGOÀI" cho dự án Mulbery lane